Thư Viện Cho Trẻ- Library for children

Thư Viện Cho Trẻ- Library for children

3 thư viện được hoàn thành tại 3 điểm trường tiêủ học tại miền núi Kontum đã được hoàn thành vào ngày quốc tế thiếu nhi.

Hơn 1.500 quyển sách gồm, sách giáo khoa, sách tham khảo, dụng cụ học tập đã được gửi đến các em như một món quà vào ngày lễ thiếu nhi với sự tài trợ của Hội Việt- Bỉ.

2 libraries were completed for children on Children's Day.

With 1,500 textbooks, stories and reference books donated to 1,000 students sponsored by the Belgian Vietnamese Alliance← Bài trước Bài sau →